red azul
Subscríbeche
Programa Rede Azul

Dirixido a Empresas, Departamentos, Detectives Privados, Asociacións Profesionais e Sindicatos.


Programa Vixía

Programa de comunicación dirixido aos Vixilantes de Seguridade, coa finalidade de conformar un espazo de relación con este colectivo.

Introduza os seus datos de acceso

Plan Integral de Colaboración

O Plan Integral de Colaboración da Policía Nacional co Sector da Seguridade Privada, e a cuxa consecución diríxese o "Proxecto REDE AZUL", aséntase na necesidade de acometer un proceso de cambio na relación de colaboración Policía Nacional/Seguridade Privada, transcendendo o modelo actual de esixencia legal, para chegar a un modelo de colaboración profesional de complementariedade e corresponsabilidade, pasando da situación actual de aproveitamento dos recursos da Seguridade Privada por parte da Seguridade Pública, a un escenario de posta en común de recursos que implique o establecemento dunha "alianza de seguridades " entre a Seguridade Privada e a Policía Nacional.

O noso compromiso

Na súa relación de colaboración co Sector da Seguridade Privada, a Policía Nacional asume os seguintes compromisos:

Calidade de recíproco e bidireccional
Por parte da Policía Nacional e en función do grao de relación alcanzado na colaboración, facilitarase a información e o apoio que resulten necesarios en cada momento para o cumprimento das funcións asignadas aos servizos de Seguridade Privada.
Integración e distribución da información
A información procedente da Seguridade Privada será integrada no sistema de intelixencia da Policía Nacional, para a súa explotación por parte das Unidades Policiais competentes, participando a outros Corpos de Seguridade a que resulte da súa competencia.
Participación na planificación
Na planificación operativa da Policía Nacional considerarase a participación activa dos servizos e das capacidades do Sector da Seguridade Privada.
Mellora continua
Dende a Policía Nacional tomaranse en conta cantas propostas de mellora da colaboración realice a Seguridade Privada.
Recoñecemento profesional
Sempre que nas actuacións da Policía Nacional contouse coa achega informativa ou material da Seguridade Privada, procederase a efectuar o correspondente recoñecemento profesional.

O seu compromiso

Sen prexuízo da obrigación do Sector da Seguridade Privada de colaborar cos demais Corpos e Forzas de Seguridade, quen participe nos programas de traballo dispostos para a colaboración coa Policía Nacional, asumirá os seguintes compromisos:

  • Utilizar os procedementos e as canles dispostas pola Policía Nacional para a materialización dos distintos actos de colaboración.
  • Poñer ao dispor da Policía Nacional canta información posúa sobre feitos delituosos ou susceptibles de afectar á seguir dade cidadá, correspondente ao seu ámbito de competencias.
  • Cumprir en todo momento co seu deber de auxilio e colaboración, facilitando á Policía Nacional, tanto de propia iniciativa como ao seu requirimento, a información e o apoio que resulte necesario nos ámbitos preventivos e de investigación.
  • Facer un bo uso da información que reciba da Policía Nacional, utilizándoa de xeito máis adecuado para a mellora da seguridade cidadá e para a efectividade e eficiencia dos servizos de seguridade privada.
  • Gardar a reserva necesaria en relación coa información ou apoio que poida demandar e recibir da Policía Nacional, usando a información para os exclusivos fins para os que foi solicitada e fornecida.

Compromiso Común – Obxectivos

Tanto a Policía Nacional como o Sector da Seguridade Privada participante nos programas de colaboración, comprométense a:

  • Manter unha vontade e actitude dinámica, aberta e favorable á colaboración, tratando de superar os posibles inconvenientes ou dificultades que en cada caso poidan presentarse.
  • Acusar recibo e dar cumprida resposta ás solicitudes que poidan dirixirse mutuamente, levando a cabo as accións que sexan necesarias en relación coas mesmas.
  • Dispoñer da información para a finalidade de seguridade, sen necesidade de ter que volvela a comunicar a ningún outro Corpo de Seguridade ou servizo de Seguridade Privada.