Programas

Delitos de Odio e Radicalización Violenta

 • Ir arriba

  Delitos de Odio

  O que coñecemos como “delito de odio” non é máis que calquera acto criminal motivado polo rumbo ou o prexuízo cara a un grupo particular de persoas por motivos racistas, antisemitas ou outra clase de discriminación referente á ideoloxía, relixión ou crenzas da vítima, a etnia, raza ou nación á que pertenza, o seu sexo, orientación ou identidade sexual, razóns de xénero, a enfermidade que padeza ou a súa discapacidade.

  A Unidade Central de Participación Cidadá xunto coas súas delegacións territoriais son o interlocutor social na Policía Nacional para:

  • Contacto permanente con asociacións e as ONG.
  • Facilitar asesoría técnica e apoio policial.
  • Conduto de comunicación de inquietudes e requirimentos.
  • Reunións periódicas coas diferentes asociacións representativas de dereitos dos diferentes colectivos.
 • Ir arriba

  Prevencións ante os delitos de odio

  Naqueles supostos nos que vostede poida ser vítima ou coñece a existencia dun "delito de odio", recoméndase, e resulta importante na loita contra a discriminación ou a exclusión, que adecúe a súa conduta aos seguintes consellos:

  • Denuncie o incidente canto antes. Porte un documento de identidade que acredite os seus datos persoais.
  • Facilite información detallada sobre os feitos sufridos ou dos que foi testemuña, así como do autor/é do acto, lugar, testemuñas presenciais, etc.
  • Describa de forma literal as palabras e expresións proferidas polo autor/é.
  • Se considera que o incidente está motivado pola súa raza, relixión, nacionalidade, cultura, orientación sexual, discapacidade, etc. sinale tal circunstancia ao efectuar a denuncia, e a razón da devandita conclusión (expresións, etc.)
  • Detalle, coa maior precisión posible, datos sobre calquera marca, símbolo, anagrama, distintivo, tatuaxe, ou vestimenta do autor/é dos feitos.
  • Se foi obxecto dalgunha lesión, por leve que sexa, acuda a un centro sanitario e solicite un informe médico para achegalo á denuncia.
  • Solicite un intérprete se vostede non comprende o idioma ou se expresa mediante a linguaxe de signos.
  • Despois do incidente, se non vai realizar a denuncia de forma inmediata, recoméndase que anote ou grave toda a información sobre o mesmo. Iso permitirá, á hora de plasmar os feitos na denuncia, que se recollan todos os extremos co maior detalle e exactitude posibles.
 • Ir arriba

  Liñas de actuación

  Co fin de dar cumprimento á Instrución 16/2014 da Secretaría de Estado de Seguridade -actualizada pola Instrución 4/2020 SES-, pola que se aproba o “Protocolo de Actuación das Forzas e Corpos de Seguridade para os delitos de odio e condutas que vulneran as normas legais sobre discriminación”, a Dirección Adxunta Operativa designou a esta Unidade Central de Participación Cidadá como “interlocutor social”, segundo o previsto tanto na disposición terceira da mencionada Instrución como no apartado noveno do citado Protocolo de Actuación, relativo ás “Relacións coa Comunidade e as Ong de Vítimas e de Defensa dos Dereitos Humanos”.

  Por iso, as Delegacións Provinciais, locais e de Distrito de Participación Cidadá manteñen contactos cos representantes da sociedade civil, á vez que serven de leito de comunicación das inquietudes que as diferentes Ong póidanlle presentar.

  Así mesmo, foméntase o establecemento de reunións periódicas coas diferentes asociacións representativas de dereitos dos diferentes colectivos, todo iso co fin de dar a coñecer, por unha banda, o labor policial e, por outro, os diferentes puntos de vista destas asociacións, que poden redundar nunha maior efectividade da actividade policial.