Programes

Delitos de Odio i Radicalización Violenta

 • Anar a dalt

  Delitos de Odio

  El que coneixem com a “delicte d'odi” no és més que qualsevol acte criminal motivat pel biaix o el prejudici cap a un grup particular de persones per motius racistes, antisemites o una altra classe de discriminació referent a la ideologia, religió o creences de la víctima, l'ètnia, raça o nació a la qual pertanyi, el seu sexe, orientació o identitat sexual, raons de gènere, la malaltia que pateixi o la seva discapacitat.

  La Unitat Central de Participació Ciutadana juntament amb les seves delegacions territorials són l'interlocutor social en la Policia Nacional para:

  • Contacte permanent amb associacions i ONG’s.
  • Facilitar assessoria tècnica i suport policial.
  • Llera de comunicació d'inquietuds i requeriments.
  • Reunions periòdiques amb les diferents associacions representatives de drets dels diferents col·lectius.
 • Anar a dalt

  Prevencions davant els delictes d'odi

  En aquells supòsits en els quals vostè pugui haver estat víctima o coneix l'existència d'un "delicte d'odi", es recomana, i resulta important en la lluita contra la discriminació o l'exclusió, que adeqüi la seva conducta als següents consells:

  • Denunciï l'incident al més aviat possible. Port un document d'identitat que acrediti les seves dades personals.
  • Faciliti informació detallada sobre els fets soferts o dels quals ha estat testimoni, així com de l'autor/és de l'acte, lloc, testimonis presencials, etc.
  • Descrigui de forma literal les paraules i expressions proferides per l'autor/és.
  • Si considera que l'incident està motivat per la seva raça, religió, nacionalitat, cultura, orientació sexual, discapacitat, etc. assenyali tal circumstància en efectuar la denúncia, i la raó d'aquesta conclusió (expressions, etc.)
  • Detall, amb la major precisió possible, dades sobre qualsevol marca, símbol, anagrama, distintiu, tatuatge, o vestimenta de l'autor/és dels fets.
  • Si ha estat objecte d'alguna lesió, per lleu que sigui, acudeixi a un centre sanitari i sol·liciti un informe mèdic per adjuntar-ho a la denúncia.
  • Solicite un intérprete si usted no comprende el idioma o se expresa mediante el lenguaje de signos.
  • Després de l'incident, si no va a realitzar la denúncia de forma immediata, es recomana que anoti o gravi tota la informació sobre el mateix. Això permetrà, a l'hora de plasmar els fets en la denúncia, que es recullin tots els extrems amb el major detall i exactitud possibles.
 • Anar a dalt

  Línies d'actuació

  Amb la finalitat de donar compliment a la Instrucció 16/2014 de la Secretaria d'Estat de Seguretat -actualitzada per la Instrucció 4/2020 SES- , per la qual s'aprova el “Protocol d'Actuació de les Forces i Cossos de Seguretat per als delictes d'odi i conductes que vulneren les normes legals sobre discriminació”, l'Adreça Adjunta Operativa va designar a aquesta Unitat Central de Participació Ciutadana com a “interlocutor social”, segons el previst tant en la disposició tercera de l'esmentada Instrucció com a l'apartat novè del citat Protocol d'Actuació, relatiu a les “Relacions amb la Comunitat i les ONGs de Víctimes i de Defensa dels Drets Humans”.

  Per això, les Delegacions Provincials, locals i de Districte de Participació Ciutadana mantenen contactes amb els representants de la societat civil, a l'una/a l'una que serveixen de llera de comunicació de les inquietuds que les diferents ONGs li puguin presentar.

  Així mateix, es fomenta l'establiment de reunions periòdiques amb les diferents associacions representatives de drets dels diferents col·lectius, tot això amb la finalitat de donar a conèixer, d'una banda, la labor policial i, per un altre, els diferents punts de vista d'aquestes associacions, que poden redundar en una major efectivitat de l'activitat policial.