INDICIS ESPECÍFICS RELATIUS A VÍCTIMES AMB FINALITATS D'EXPLOTACIÓ LABORAL

  • Situació de servitud per deute i, per tant, les víctimes es troben sota pressió per a complir-la o manifesten un compromís d'honor per a satisfer-la.
    • Danys o ferides relacionats amb treball dur o perillós (cicatrius, problemes crònics, d'esquena, pèrdua d'audició, visuals, respiratoris, cardiovasculars o fins i tot amputació de membres).

      Segons diverses fonts, en el cas de tràfic de menors, predomina la mendicitat forçada, seguida del tràfic amb finalitats d'explotació sexual.