Denunciar

Recorde portar a comissaria qualsevol documentació d'identificació personal, D.N.I, PASSAPORT, NIE, etc., llistat dels objectes sostrets, si és possible amb el número de sèrie, model, marca, IMEI (en el cas dels telèfons mòbils), qualsevol característica que puga servir per a identificar-lo, així com vídeos gravats de les càmeres de seguretat, si en disposa d'ells.

On i com denunciar

Sempre pots acudir a qualsevol comissaria, obertes les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

D'igual manera et facilitem la denúncia, podent-la fer també per telèfon i internet.

Preguntes freqüents (faq)
 • Anar a dalt

  ¿Què faig si he sigut víctima o he presenciat un fet delictiu?

  • Comunicar-ho quan li siga possible, bé per telèfon al 091 o 112, per internet o presencialment en dependències policials.
  • Si en el transcurs del fet has observat que hi ha més persones que han sigut testimonis del fet, convida'ls a personar-se en les dependències o demana'ls un telèfon de contacte.
  • Si has vist a l'autor dels fets, intenta observar característiques, tatuatges, aspecte físic, raça, direcció en la qual va fugir...
  • Si has patit un robatori, furt... No toques res, generalment en aquests escenaris poden quedar indicis, mostres interessants per a la investigació policial, etc.
  • Si es tracta d'un maltractament i la persona maltractadora es troba en el domicili, ix i busca refugi a casa d'un veí de confiança o busca ajuda al carrer. CRIDA AL 091 O 112!
 • Anar a dalt

  ¿Quina documentació he de portar a les dependències policials?

  • Qualsevol documentació d'identificació personal, DNI, N.I.E., passaport, etc
  • Llistat dels objectes sostrets, si és possible amb el número de sèrie, model, marca, IMEI (en el cas dels telèfons mòbils), qualsevol característica que puga servir per a identificar-lo, així com vídeos gravats de les càmeres de seguretat, si en disposes d'elles.
 • Anar a dalt

  Ja hem denunciat, ¿i ara què?

  Amb l'anterior Llei d'Enjudiciament Criminal tots els atestats es remetien al Jutjat, es coneguera autor del fet delictiu o no. Amb la modificació d'aquesta llei, en el 2015, només es remetran els que tinguen autor conegut. Aquells dels quals es desconega quedaran en dependències policials a la disposició del Ministeri Fiscal o Autoritat Judicial sense enviar-li’ls, llevat que concórrega alguna de les següents circumstàncies:

  1. 1. Que es tracte de delictes contra la vida, integritat física, llibertat i indemnitat sexual o de delictes relacionats amb la corrupció.
  2. 2. Que passades 72 hores des de l'obertura de l'atestat, es practique diligència i aquesta haja tingut algun resultat.
  3. 3. Que el Ministeri Fiscal o l'Autoritat Judicial sol•liciten la remissió de l'atestat.
  4. 4. Que es tracten de Delictes d'Odi. Aquestes conductes discriminatòries hauran de ser remeses a l'Autoritat Judicial i al Fiscal Delegat per a la tutela penal de la Igualtat contra la Discriminació.
 • Anar a dalt

  ¿Pot un home ser víctima de violència de gènere?

  La L.O. 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, establix que només pot ser víctima de violència de gènere la dona.

  Violència de gènere
  Es produix exclusivament quan la violència l'exercix l'home sobre la dona. Ha d'existir o haver existit una relació sentimental entre ells. Aquesta violència no té perquè ser sempre física, també pot ser psicològica o sexual.
  Violència domèstica
  És la violència que ocorre en la família, pot ser física o psicològica. Per exemple, violència entre persones del mateix sexe (intragènere), de la dona sobre l'home, violència de pares a fills o viceversa, contra les persones majors i altres persones que convisquen en el mateix domicili.
 • Anar a dalt

  ¿Què és l'ordre de protecció i com es pot sol-licitar?

  És un instrument de protecció a les víctimes de violència, tant de gènere com domèstica. La pot sol•licitar la pròpia víctima, un familiar, el Fiscal o acordada d'ofici pel Jutge.

  Per a sol•licitar-la, la persona ha d'emplenar un formulari únic i normalitzat. Es pot presentar en qualsevol comissaria de policia, post de la guàrdia civil, jutjat, fiscalia, oficines d'atenció a víctimes o en els servicis socials o assistencials de les administracions públiques.

 • Anar a dalt

  ¿Es pot sol-licitar un advocat de manera gratuïta?

  Sí. Qualsevol dona que patisca violència de gènere pot sol•licitar un advocat especialitzat en violència de gènere, del torn d'ofici de violència contra la dona, independentment dels seus ingressos econòmics.

  Si la persona és víctima d'altres delictes, depenent dels seus ingressos econòmics, podrà sol•licitar un advocat d'ofici.

 • Anar a dalt

  ¿Puc estar acompanyada en el moment de la denúncia?

  Sí. Tota víctima té dret a estar acompanyada de qui desitge en tot moment, llevat que això fóra contrari als interessos de la víctima o perjudicara el curs del procés.

 • Anar a dalt

  ¿Pot un menor posar una denúncia sense estar acompanyat?

  Sí. Sempre que per la seua edat i circumstàncies s'aprecien suficients signes de maduresa. Encara que, amb caràcter general, els menors d'edat denunciaran acompanyats dels seus pares o representants legals, especialment si es tracta de menors de poca edat i no s'aprecia incompatibilitat d'interessos entre els uns i els altres.

 • Anar a dalt

  ¿És delicte que la meua parella o exparella difonga imatges meues de contingut sexual sense el meu consentiment?

  Sí. Aquest delicte és conegut amb el nom de SEXTING i fa referència a l'enviament o difusió de fotografies i vídeos amb contingut sexual sense consentiment de la persona o persones que apareixen en elles.

 • Anar a dalt

  ¿Què és el grooming?

  És la utilització, per part d'un adult, de qualsevol mitjà tecnològic de comunicació per a contactar amb menors i arribar a aconseguir encontres sexuals amb ells o aconseguir pornografia infantil dels propis menors contactats, a partir dels enregistraments d'aquests, ja siguin enviades per ells o obtingudes mitjançant videoconferències.

  Es tracta d'accions deliberades per part d'un adult de cara a establir llaços d'amistat amb un menor en Internet, amb l'objectiu d'obtenir una satisfacció sexual mitjançant imatges eròtiques o pornogràfiques del menor o fins i tot com a preparació per a un encontre sexual.

 • Anar a dalt

  La meua parella em controla el mòbil i les xarxes socials contínuament, ¿el puc denunciar?

  Aquest tipus de control, quan es dóna de forma continuada, pot arribar a ser una forma d'ASSETJAMENT anomenat CIBERASSETJAMENT. I sí, es pot denunciar.

  • Vigilar els comentaris que fan en les xarxes socials.
  • Revisar les publicacions i fotos dels amics o amigues i utilitzar-les per a fer reprotxes o qüestionar les seues relacions.
  • Pressionar perquè dónes de baixa de la llista de contactes a persones que no són del seu grat.
  • Exigir que li inclogues en les teues xarxes socials.
  • Buscar la manera d'obtenir les teues contrasenyes per a controlar els perfils i llegir els teus missatges.
  • Exigir que elimines fotos del teu perfil perquè no li agrada com apareix.
  • Si publiques fotos on apareixes amb altres persones, importunar perquè li expliques qui són i on les vas conèixer.
  • Insistir que actualitzes la teua situació sentimental en el teu perfil de Facebook.
  • Pressionar perquè lliges els correus en la seua presència.
  • Amenaçar amb publicar fotos o informació íntima en les xarxes socials sinó fas el que ell o ella vol.
 • Anar a dalt

  Sóc estrangera i actualment em trobe de manera irregular a Espanya. Patisc violència per part de la meua parella, però tinc por de denunciar atès que m'han dit que em poden exigir que torne al meu país d'origen, ¿és veritat?

  Encara que la víctima de violència de gènere siga una persona estrangera que manque de l'autorització de residència a Espanya, té dret a interposar una denúncia per actes constitutius de violència de gènere i pot sol•licitar un/a advocat/a perquè li defense. Així mateix, té dret a l'assistència jurídica gratuïta.

  La dona immigrant víctima de violència de gènere pot sol•licitar una autorització de residència i treball per circumstàncies excepcionals a partir del moment en què s'haguera dictat una ordre de protecció al seu favor o, en defecte d'això, informe del Fiscal que indique indicis de violència de gènere.

 • Anar a dalt

  Sóc estrangera i he vingut a Espanya reagrupada pel meu marit. Ell em maltracta, però tinc por de perdre la meua autorització de residència per reagrupació familiar si li denuncie.

  Si la dona immigrant víctima de violència de gènere té una autorització de residència per reagrupació familiar amb la seua parella, pot obtenir una autorització de residència i treball per circumstàncies excepcionals independent des del moment en què s'haguera dictat una ordre de protecció al seu favor.

 • Anar a dalt

  Sóc estrangera i he vingut a Espanya però estic de manera irregular i la meua parella em maltracta. Tinc por de denunciar per si m'expulsen del país.

  Si en denunciar-se la situació de violència de gènere, es posa de manifest la situació irregular de la dona estrangera o si amb anterioritat a la denúncia s'haguera iniciat un procediment sancionador per la situació irregular, fins i tot en el cas que hi haguera pendent una ordre d'expulsió, tots aquests procediments se suspendrien (pararien).

 • Anar a dalt

  Ha desaparegut un familiar o amic, ¿què faig?

  • Si és ADULT el desaparegut

   • Abans de presentar la denúncia, i amb la finalitat d'acreditar l'autenticitat i certesa de la desaparició, la persona que detecte l'absència d'una altra persona sense motiu aparent (familiar, amic, veí, company de treball, etc.) realitzaran les gestions immediates per a la seua localització, cridades telefòniques, contactes amb familiars, amics, companys... en els llocs habituals on pare a fi de recopilar la major informació possible a l'hora de formular la denúncia. Davant aquesta eventualitat i depenent de les característiques de l'absent, es procedirà a realitzar la denúncia.

    Es podrà avançar aquesta informació sobre la desaparició telefonant al 091 o 112, facilitant característiques essencials de la persona absent-desapareguda perquè, per dotacions policials, es realitzen les primeres gestions de cerca, partint com a punt de referència l'últim lloc en el qual fóra albirat.

   • Es denunciarà al més prompte possible, les primeres hores són crucials-vitals, en qualsevol dependència policial, de guàrdia civil o policia autonòmica, sent indiferent el lloc en el qual es realitze, o telefonant al 091 o 112, NO a l'espera de les 24/48 hores.
   • ¿QUINES DADES HAIG DE RECOPILAR PER A FACILITAR LA INVESTIGACIÓ?
    • Dia, hora, lloc de la desaparició.
    • Important en el moment de la denúncia, aportar la major informació possible d'aquesta persona, característiques físiques, vestimenta, si porta telèfon mòbil, documentació, vehicle, marques-senyals, malalties, medicaments, hàbits, vehicles, xarxes socials, etc. Aportant en aquest moment, si fóra possible, una fotografia, com més recent possible, cas negatiu serà entregada amb posterioritat.
    • La ràpida denúncia de la desaparició facilitarà les primeres actuacions policials encaminades a la localització d'aquesta persona. “És preferible realitzar la denúncia al més prompte possible i retirar la mateixa en el cas de localització o reintegrament a les poques hores”
  • Si és MENOR el desaparegut

   Si la desaparició és d'un menor seguirem la mateixa pauta que si fóra adult, si bé en aquest cas s'activarà un sistema d'alerta, denominat com ALERTA – MENOR DESAPAREGUT. Aquest sistema té com a fi publicar d'una forma ràpida i segura la desaparició del menor mitjançant l'emissió d'alertes i crides de col•laboració a la població, a través dels mitjans de comunicació i d'aquelles entitats i organismes amb la capacitat tecnològica adequada per a la transmissió de missatges a la societat.