As «DENOMINACIÓNS E EMBLEMAS DA POLICÍA NACIONAL» son actualmente marcas rexistradas desde que, en novembro de 2010, a Oficina Española de Patentes e Marcas dependente do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo outorgase a concesión dos seus rexistros conforme ás disposicións establecidas na Lei 17/2001, do 7 de decembro, de Marcas, conferindo á Dirección Xeral da Policía o dereito exclusivo sobre as mesmas no tráfico económico (art. 34).

 • Marcas rexistradas

  As marcas rexistradas por Policía Nacional son os elementos que compoñen a identidade corporativa da Policía Nacional, que se configuran como medio útil para que dita institución sexa recoñecida e exprese, tanto a súa personalidade como a forma en que quere ser percibida polo público. É por este motivo polo que o uso destes elementos atópase regulado por lei e a súa concesión é irremediable obxecto de estudo pola propia institución policial, sen ánimo de obstaculizar ou limitar a lexítima actividade mercantil.

  A continuación, indícanse as marcas rexistradas, segundo os «títulos de rexistro de marca» concedidos pola Oficina Española de Patentes e Marcas, das cales pode facer uso calquera persoa física ou xurídica, nacional ou comunitaria, que se atope ao corrente das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social e en tanto non concorra na súa persoa prohibición de contratar, de acordo co disposto no Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

 • Condicións xerais de uso

  No momento en que unha persoa física ou xurídica teña a intención de crear, deseñar, fabricar ou comercializar algún produto que conte coa incorporación das marcas anteriormente indicadas, debe solicitar previamente a autorización de uso que lle será concedida, mediante a correspondente notificación, perfeccionando o negocio xurídico e, por tanto, quedando obrigado ao cumprimento das presentes condicións xerais de uso.

  A autorización de uso é intransferible, non exclusiva, temporal e gratuíta e confírese soamente para os fins e produtos que figuren no formulario de solicitude, quedando condicionada á información que se proporcione á Dirección Xeral da Policía, polo que en caso de falsidade dos datos achegados será revogada.

  Á súa vez, é unha cesión gratuíta, polo que non se obtén lucro económico e non se participa no proceso de creación, ideación, produción, fabricación ou comercialización dos bens ou servizos.

  Escudos en unforme de policía
 • Autorización/renovación de uso

  Pasa solicitar a autorización ou renovación de uso das marcas rexistradas pola Policía Nacional, débense seguir os seguintes pasos:

  • Paso 1
  • Paso 2
  • Paso 3
   • Descarga e enchemento da Declaración responsable das persoas solicitantes da autorización ou renovación de uso das marcas rexistradas propiedade da Policía Nacional, onde figure o compromiso de cumprimento do disposto nos dous documentos anteriores e na normativa actual sobre os produtos para fabricar ou comercializar.

    Faga click aquí para descargar o documento da DECLARACIÓN RESPONSABLE

  • Paso 4
   • Todos estes documentos cumprimentados e asinados (firma electrónica), deberán remitirse á Oficina de Marca de Policía Nacional da Subdirección Xeral do Gabinete Técnico a través da dirección de correo electrónico: marcapolicia@policia.es

    Xunto a devanditos documentos deberán achegarse os documentos obrigatorios que figuran no formulario de solicitude.

    Calquera dúbida que poida xurdir relacionada con este procedemento poderá ser consultada vía telefónica 915.322.32.07 ou por escrito á dirección de email facilitada anteriormente.

    L A Dirección Xeral da Policía poderá solicitar calquera tipo de documentación que estime necesaria para valorar a conveniencia ou non da autorización de uso.

 • Procedemento de tramitación

  Persoa traballando nun portátil

  A Oficina de Marca de Policía Nacional da Dirección Xeral da Policía, cuxos datos de contacto sinaláronse anteriormente, é o órgano responsable da recepción da solicitude, tramitación, proposta de resolución e notificación posterior do sentido da resolución á persoa solicitante.

  A resolución será ditada, en última instancia, polo titular da Subdirección Xeral do Gabinete Técnico da Policía Nacional, no prazo dun mes. A súa tramitación estará suxeita ao disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 • Prohibicións de uso

  • Dado que a autorización de uso é intransferible, queda terminantemente prohibida a cesión do uso a terceiros.
  • A persoa autorizada non poderá empregar ningunha lenda ou consigna que faga crer ao público en xeral que os seus produtos son ideados, deseñados, fabricados ou comercializados con base na preexistencia dunha relación coa Dirección Xeral da Policía de carácter mercantil, de patrocinio ou, en xeral, de calquera outra clase que dea a entender un favorecemento á persoa autorizada.
  • Con respecto ás publicacións, non está permitido o uso de expresións que poidan facer pensar que a Policía Nacional ha creado ou participado na creación de contidos de tipo editorial ou que subscribe as opinións que alí son vertidas.
  • Non se autoriza a manipulación, imitación, distorsión ou alteración da marca para a que se concedeu a autorización de uso. No mesmo sentido, non está permitido o uso de marcas, logotipos, eslóganes ou deseños similares que poidan confundirse coas marcas rexistradas pola Dirección Xeral da Policía.
  • A efectos de evitar a confusión coa páxina web da Dirección Xeral da Policía, non se permite o uso da marca como elemento principal dunha páxina web ou de calquera outra maneira que poida xerar confusión.
  • Non está permitido o uso das marcas en publicacións, páxinas web, obxectos ou produtos que conteñan material pornográfico, contido violento ou que entrañe mofa ou burla ou que for discriminatorio, así como as que promovan o xogo ou inclúan algunha orientación política ou sindical. Tampouco se permite o seu uso naquelas páxinas cuxos contidos falten ao decoro propio ou supoñan un desprestixio da institución policial.
  • Queda terminantemente prohibido o uso das marcas rexistradas naquelas publicacións que, a través dos seus contidos, violen as prescricións contidas na lei.
  • Non está permitido incorporar elementos das marcas de Policía Nacional no nome de produtos, servizos, marcas, logotipos, empresas, nin en nomes comerciais.
  • Non se autoriza o rexistro de dominio algún na internet utilizando as marcas rexistradas pola Dirección Xeral da Policía.
  • En ningún caso autorízase a reprodución da Placa-emblema de Policía Nacional.
  • Dado que a Policía Nacional é unha institución de ámbito estatal, non se autoriza a utilización das súas marcas fóra de España, salvo expresa autorización e para fins concretos.
 • Renovación do uso da marca

  O uso das marcas rexistradas de Policía Nacional concédense por un ano, polo que antes de que expire este período a persoa interesada deberá solicitar por escrito a renovación da autorización nas mesmas condicións que lle foron concedidas no seu día, utilizando para iso o formulario de solicitude de renovación da autorización de uso así como o documento de declaración responsable que se atopa dispoñible nesta páxina.