División de Cooperación Internacional

A División de Cooperación Internacional créase no Real Decreto 2012/400, do 17 de febreiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio do Interior.

Depende do Director Xeral da Policía e correspóndelle a dirección da colaboración e auxilio ás policías doutros países e a coordinación dos grupos de traballo nos que participe a Dirección Xeral da Policía no ámbito da Unión Europea e outras institucións internacionais, así como aspectos relacionados con misións de apoio a terceiros países e persoal policial que presta servizo no estranxeiro.

En xeral, mellora a eficiencia da colaboración policial internacional tanto no ámbito bilateral como no ámbito multilateral.

En concreto, no marco da Unión Europea, téntase dar resposta adecuada ás necesidades derivadas do desenvolvemento do Espazo de Liberdade, Seguridade e Xustiza da Unión, en aplicación das disposicións do Tratado da Unión Europea e do Tratado sobre o funcionamento da Unión Europea.