Mediante Orde Ministerial

A Dirección Xeral da Policía mellora os procesos selectivos de acceso á Policía Nacional

Nas próximas convocatorias de acceso eliminarase a ortografía como proba de selección excluínte non obstante poderanse incorporar contidos relacionados con aquela na proba de coñecementos

As bases da convocatoria determinarán o número máximo de aspirantes aptos na proba de coñecementos, que coincidirán coas mellores cualificacións obtidas, ordenadas de maior a menor

No ingreso á categoría de Inspector por oposición libre mantense o idioma voluntario distinto ao escollido na solicitude de participación ao proceso selectivo, co que a valoración do dominio da segunda lingua seguirá incrementando a nota final unha vez superado este proceso

09/02/22

Coa publicación desta nova Orde Ministerial INT/74/2022 a Dirección Xeral da Policía actualiza a norma que regula as bases das convocatorias de ingreso na Policía Nacional, modificando a normativa de 1989 que desenvolvía o Regulamento de Ingreso, Formación, Promoción e Perfeccionamento de Funcionarios do Corpo Nacional de Policía.

Esta mellora comportará unha selección máis eficaz asentada nos principios de mérito, capacidade, publicidade, transparencia, obxectividade e seguridade xurídica, baseando a proba de coñecementos na contestación por escrito dun “cuestionario de preguntas” que estará composto polo número de Ítems relacionados coa función policial que se determinen na convocatoria. O Tribunal será o encargado de elaborar o conxunto de cuestións para cada unha das materias encadradas nas áreas de ciencias xurídicas, sociais e técnico-científicas e coñecemento xeral e de lingua estranxeira.

Os elementos esenciais da reforma son, en primeiro lugar, a eliminación da ortografía como proba de selección excluínte, aínda que se poderá avaliar esta materia dentro da proba de coñecementos. Outra modificación será que as bases da convocatoria determinarán o número máximo de aspirantes aptos na proba de coñecementos, que coincidirán coas mellores cualificacións obtidas, ordenadas de maior a menor. Por último, manterase o idioma voluntario no acceso á categoría de Inspector por oposición libre, distinto ao escollido na proba de coñecementos, co que a valoración do dominio da segunda lingua seguirá incrementando a nota final unha vez superado o proceso selectivo.