Mitjançant Ordre Ministerial

La Direcció general de la Policia millora els processos selectius d'accés a la Policia Nacional

En les properes convocatòries d'accés s'eliminarà l'ortografia com a prova de selecció excloent no obstant això es podran incorporar continguts relacionats amb aquella en la prova de coneixements

Les bases de la convocatòria determinaran el nombre màxim d'aspirants aptes en la prova de coneixements, que coincidiran amb les millors qualificacions obtingudes, ordenades de major a menor

En l'ingrés a la categoria d'Inspector per oposició lliure es manté l'idioma voluntari diferent a l'escollit en la sol·licitud de participació al procés selectiu, amb el que la valoració del domini de la segona llengua seguirà incrementant la nota final una vegada superat aquest procés

09/02/22

Con la publicación de esta nueva Orden Ministerial INT/74/2022 la Dirección General de la Policía actualiza la norma que regula las bases de las convocatorias de ingreso en la Policía Nacional, modificando la normativa de 1989 que desarrollaba el Reglamento de Ingreso, Formación, Promoción y Perfeccionamiento de Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

Aquesta millora comportarà una selecció més eficaç assentada en els principis de mèrit, capacitat, publicitat, transparència, objectivitat i seguretat jurídica, basant la prova de coneixements en la contestació per escrit d'un “qüestionari de preguntes” que estarà compost pel nombre d'Ítems relacionats amb la funció policial que es determinin en la convocatòria. El Tribunal serà l'encarregat d'elaborar el conjunt de qüestions per a cadascuna de les matèries enquadrades a les àrees de ciències jurídiques, socials i tècnic-científiques i coneixement general i de llengua estrangera.

Els elements essencials de la reforma són, en primer lloc, l'eliminació de l'ortografia com a prova de selecció excloent, encara que es podrà avaluar aquesta matèria dins de la prova de coneixements. Una altra modificació serà que les bases de la convocatòria determinaran el nombre màxim d'aspirants aptes en la prova de coneixements, que coincidiran amb les millors qualificacions obtingudes, ordenades de major a menor. Finalment, es mantindrà l'idioma voluntari en l'accés a la categoria d'Inspector per oposició lliure, diferent a l'escollit en la prova de coneixements, amb el que la valoració del domini de la segona llengua seguirà incrementant la nota final una vegada superat el procés selectiu.