Nota Legal

Destinatario e condicións de utilización do Portal

O dominio na internet policia.es é de titularidade da Dirección Xeral da Policía.

O portal oficial da Dirección Xeral da Policía na rede da internet é www.policia.es. A través desta páxina Web, Vd. poderá acceder á información elaborada polos diferentes organismos do Departamento.

Condicións xerais de uso do Portal

A Dirección Xeral da Policía infórmalle que o acceso e uso da páxina web www.policia.es e todos os subdominios e directorios incluídos baixo a mesma (en diante, conxuntamente denominados como o Portal), así como os servizos ou contidos que a través del, están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puidesen precisar da aceptación dunhas Condicións Xerais adicionais.

Por iso, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, rogamos non faga uso do Portal, xa que calquera uso que faga do mesmo ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto.

A Dirección Xeral da Policía resérvase o dereito para realizar cambios no Portal sen aviso previo/previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece o Portal actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos no Portal.

As condicións e termos que se recollen no presente Aviso poden variar, polo que lle convidamos a que revise estes termos cando visite de novo o Portal. A Dirección Xeral da Policía non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas en www.policia.es, en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos centros, organismos ou dependencias competentes. En calquera caso, a información e contidos desta Web non poderá ser alegada en procesos contraditorios coa Administración Pública, non asumindo responsabilidade algunha polas discrepancias que puidesen existir entre os documentos impresos da Administración competente e a publicación electrónica nestas páxinas.

Dereitos de Propiedade Intelectual e de Propiedade Industrial

Tanto o deseño do Portal e os seus códigos fonte, como os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen no mesmo, pertencen á Dirección Xeral da Policía e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Igualmente están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial as imaxes, etc. contidos nos seus servidores.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización da Dirección Xeral da Policía. A licenza de uso de calquera contido deste Portal outorgada ao usuario limítase á descarga por parte do usuario do devandito contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros.

Privacidade

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a Dirección Xeral da Policía comprométese ao cumprimento da súa obrigación de secreto con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade a xestión, prestación, ampliación e mellora dos servizos solicitados en cada momento polo usuario e o seguimento de consultas expostas polos usuarios. Vostede terá a posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais que obran nos ficheiros da Dirección Xeral da Policía, solicitándoo por calquera medio que deixe constancia do seu envío e da súa recepción. Para exercer os seus dereitos, poderá dirixirse ao correo electrónico: webdgp@policia.es .

A Dirección Xeral da Policía mantén os niveis de protección dos seus datos persoais conforme ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, relativo ás medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal, e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que Vostede facilite, sen prexuízo de que as medidas de seguridade na internet non sexan inexpugnables.

A Dirección Xeral da Policía se reserva a facultade de modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Neste caso, a Dirección Xeral da Policía anunciará devanditos cambios, indicando claramente e coa debida antelación as modificacións efectuadas, e solicitando, no caso de que sexa necesario, a súa aceptación dos devanditos cambios.

Lei aplicable e Xurisdición

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este Aviso Legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente Portal, será a lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita ao Portal ou do uso dos servizos que nel póidanse ofertar, A Dirección Xeral da Policía e o Usuario acordan someterse aos Xuíces e Tribunais de domicilio do Usuario, sempre que o mesmo está situado en territorio español.