Nota Legal

Destinatari i condicions d'utilització del Portal

El domini en Internet policia.es és de titularitat de la Direcció General de la Policia.

El portal oficial de la Direcció General de la Policia en la xarxa d'Internet és www.policia.es. A través d'aquesta pàgina Web, Vostè podrà accedir a la informació elaborada pels diferents organismes del Departament.

Condicions generals d'ús del Portal

La Direcció General de la Policia l'informa que l'accés i ús de la pàgina web www.policia.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d'ara endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els serveis o continguts que a través d'ell, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts poguessin precisar de l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La Direcció General de la Policia es reserva el dret a realitzar canvis en el Portal sense previ avís, a fi d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el Portal s'actualitzen periòdicament. Pel fet que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el Portal.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revisi aquests termes quan visiti de nou el Portal. La Direcció General de la Policia no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes en www.policia.es, en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i continguts d'aquesta Web no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

Drets de Propietat Intel·lectual i de Propietat Industrial

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en aquest, pertanyen a la Direcció General de la Policia i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, etc. continguts en els seus servidors.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que mediï expressa autorització de la Direcció General de la Policia. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest Portal atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat d'aquest, sempre que els citats continguts romanguin íntegres.

Privacitat

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Direcció General de la Policia es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquest efecte, adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats a cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris. Vostè tindrà la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals que obren en els fitxers de la Direcció General de la Policia, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per a exercir els seus drets, podrà dirigir-se al correu electrònic: webdgp@policia.es .

La Direcció General de la Policia manté els nivells de protecció de les seves dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que Vostè faciliti, sense perjudici que les mesures de seguretat en Internet no siguin inexpugnables.

La Direcció General de la Policia es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, la Direcció General de la Policia anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que sigui necessari, la seva acceptació d'aquests canvis.

Llei aplicable i Jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l'ús dels serveis que en ell es puguin oferir, La Direcció General de la Policia i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'Usuari, sempre que el mateix està situat en territori espanyol.