La Policia Nacional és un institut armat de naturalesa civil, amb estructura jerarquitzada que té com a missió protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana, amb àmbit d'actuació en tot el territori nacional.

Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, de Règim de Personal de la Policia Nacional. «BOE» núm. 180, de 29 de juliol de 2015
 • Origen

  El comandament superior de la Policia Nacional és exercit pel Ministre de l'Interior, a través del Secretari d'Estat de Seguretat. El comandament directe és exercit pel Director General de la Policia, sota l'autoritat del Secretari d'Estat de Seguretat.

  Els funcionaris de carrera de la Policia Nacional reben la denominació genèrica de Policies Nacionals.

  Si entre els trets que configuren el perfil professional de la Policia Nacional calgués triar el que millor li defineix enfront dels altres cossos de seguretat espanyols, tal tret hauria de ser el del seu caràcter nítidament urbà.

  Va ser la necessitat de dotar a les ciutats espanyoles d'una estructura de seguretat moderna, la qual cosa va determinar que en 1824, S. M. el Rei Fernando VII dictés la Reial Cèdula en la qual es creava la Policia General de Regne. Policia que, ja des del seu origen, es posa a les ordres d'un magistrat amb el títol de Superintendent General.

  La mateixa Real Cèdula dedica un apartat especial a Madrid, ciutat que és dotada d'una estructura de Comissaries de Districte -de “caserna” es deia llavors que, amb les naturals evolucions, s'ha mantingut fins als nostres dies.

  En aquest mateix any es dicten els Reglaments de Policia tant de Madrid com de les províncies col•locant a aquestes últimes sota les ordres d'Intendents que responien davant l'Intendent General i dividint cada província en Subdelegacions radicades en les localitats o partits importants -126 llavors,- que constitueixen l'antecedent de l'actual estructura en Comissaries Provincials i Locals.

  És de destacar que la Cèdula de 1824 configura la doble funció que avui té la policia moderna. D'una banda, vetllar pel lliure exercici dels drets ciutadans perseguint a aquells que els vulneren i posant-los en mans de la Justícia “en el termini de vuit dies, a més tardar” segons cita l'Article XVI.

  A més d'aquesta funció de policia judicial, la Reial Cèdula configura l'altra gran funció de la Policia en relació amb la prestació del servei públic de seguretat “garantint el bé i la seguretat pública” missatge en el qual -malgrat el to il•lustrat de les paraules- troba ressò el modern desig de l'Administració Pública de donar un servei que asseguri el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans.

  Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, de Règim de Personal de la Policia Nacional.
 • Competències de la Policia Nacional

  Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat. «BOE» núm. 63, de 14/03/1986.
  • En les capitals de província i en altres poblacions determinades pel Govern, les següents funcions generals de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat:
   1. A.- Vetllar pel compliment de les Lleis i disposicions generals, executant les ordres que rebin de les Autoritats, en l'àmbit de les seves respectives competències.
   2. B.- Auxiliar i protegir a les persones i assegurar la conservació i custòdia dels béns que es trobin en situació de perill per qualsevol causa.
   3. C.- Vigilar i protegir els edificis i instal•lacions públics que ho requereixin.
   4. D.- Vetllar per la protecció i seguretat d'altes personalitats.
   5. E.- Mantenir i restablir, si s’escau, l'ordre i la seguretat ciutadana.
   6. F.- Prevenir la comissió d'actes delictius.
   7. G.- Investigar els delictes per a descobrir i detenir als presumptes culpables, assegurar els instruments, efectes i proves del delicte, posant-los a la disposició del Jutge o Tribunal competent, i elaborar els informes tècnics i pericials procedents.
   8. H.- Captar, rebre i analitzar quantes dades tinguin interès per a l'ordre i la seguretat pública, i estudiar, planificar i executar els mètodes i tècniques de prevenció de la delinqüència.
   9. I.- Col-laborar amb els serveis de Protecció Civil, en els casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública, en els termes en què s'estableixin en la legislació de Protecció Civil.
  • No obstant això el que es disposa en l'apartat anterior, els membres del Cos Nacional de Policia podran exercir les funcions d'investigació i les de coordinació de les dades a què es refereixen els apartats G) i H), en tot el territori nacional.
  • En tot el territori nacional, les següents funcions amb caràcter exclusiu:
   • L'expedició del Document Nacional d'Identitat i dels Passaports.
   • El control d'entrada i sortida del territori nacional d'espanyols i estrangers.
   • Les previstes en la legislació sobre estrangeria, refugi i asil, extradició, expulsió, emigració i immigració.
   • La vigilància i inspecció del compliment de la normativa en matèria del Joc.
   • La recerca i persecució dels delictes relacionats amb la droga.
   • Col-laborar i prestar auxili a les Policies d'altres països, conforme al que s'estableix en els Tractats o Acords Internacionals sobre les Lleis, sota la superior direcció del Ministeri de l'Interior.
   • El control de les entitats i serveis privats de seguretat, vigilància i recerca, del seu personal, mitjans i actuacions.
   • Aquelles altres que li atribueixi la Legislació vigent.
 • Normativa

  Constitució Espanyola de 1978. Art. 104 Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
 • Estructura

  L'estructura i funcions de la Direcció General de la Policia apareixen regulades en el Reial decret 734/2020, de 4 d'agost, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de l'Interior.

 • Organització territorial

  Ordre INT/859/2023, de 21 de juliol.
  Prefectures Superiors
  Són òrgans de comandament, gestió, coordinació i inspecció dels diferents serveis dependents de la Direcció General de la Policia existents en la comunitat autònoma com a àmbit territorial d'actuació.
  Comissaries Provincials i de les ciutats de Ceuta i Melilla

  Existirà una Comissaria Provincial de Policia en cadascuna de les províncies del territori nacional amb seu en la capital d'aquesta, així com sengles Comissaries a les Ciutats de Ceuta i Melilla.

  Duran a terme en el seu àmbit territorial les funcions encomanades Comissaries Generals, així com les de coordinació i suport de les unitats de la seva mateixa àrea funcional de la resta de plantilles del seu àmbit territorial.

  Comissaries Zonals
  Rep aquest nom l'àrea urbana formada per diversos districtes.
  Comissaries Locals
  Tenint en la localitat el seu àmbit d'actuació, realitzaran en la seva demarcació les mateixes funcions que les Comissaries Provincials en el seu àmbit.
  Comissaries de Districte
  Són les unitats bàsiques de l'organització policial en les grans urbs.
  Postos Fronterers

  Habilitats d'entrada i sortida del territori nacional d'espanyols i estrangers. Realitzaran les funcions de control de caràcter fix i mòbil d'entrada i sortida de persones del territori nacional, així com la seguretat interior dels aeroports quan tinguessin la seva seu en aquests.

  Tenen també la consideració de Postos Fronterers aquells ports, aeroports i passos terrestres que estiguin reconeguts, o puguin ser-ho en el futur, com a frontera exterior Schengen.

  Unitats d'Estrangeria i Documentació en Postos Fronterers
  Assumiran les funcions policials en matèria d'estrangeria i documentació, així com la tramitació i expedició de documentació d'espanyols i el control de ciutadans estrangers a Espanya. Aquestes comeses podran ser també realitzades en aquests llocs directament per la respectiva Comissaria Provincial.
  Unitats de Cooperació Policial en els Centres de Cooperació Policial i Duanera

  Són unitats destinades a desenvolupar, en la zona fronterera, la cooperació en matèria policial amb aquells Estats amb els quals Espanya comparteix frontera comuna d'acord amb el que es preveu en els Convenis o Acords Internacionals corresponents. Existiran en les localitats reflectides en l'Annex V d'aquesta Ordre.

  Sense perjudici del que s'estableix en el paràgraf primer, quan les localitats en les quals es trobin els Centres de Cooperació Policial i Duanera i els Centres de Cooperació Policial comptin amb Comissaria de Policia, estaran integrades en l'estructura orgànica d'aquesta. En els altres casos, formaran part de l'estructura de la respectiva Comissaria Provincial.

 • Distintius de càrrec i divises

  Ordre INT/430/2014, de 10 de març. «BOE» núm. 69, de 21 de març de 2014

  Els membres de la Policia Nacional, actuaran d'uniforme o sense ell, en funció del destí que ocupin o del servei que exerceixin.

  El  carnet professional i la placa-emblema  són els distintius d'identificació.

  La placa-emblema està composta per l'Escut Nacional, la llegenda Cos Nacional de Policia, i el número d'identificació personal, encunyat en la base del conjunt.

  La identificació del personal no uniformat de les diferents categories, es farà necessàriament, mitjançant l'exhibició de tots dos distintius, mostrant oberta la cartera porta-carnet, de manera que puguin ser apreciats perfectament l'anvers del carnet professional i la placa-emblema.

  Si la naturalesa de la intervenció ho requereix, podrà col•locar-se la cartera en algun lloc de la vestimenta, de manera que quedi visible la placa-emblema.

  Quan vesteixin uniforme, portaran obligatòriament la placa-emblema, amb indicació del número d'identificació personal, en el pit, per sobre de la butxaca superior dreta de la peça d'uniformitat, igualment, portaran les divises de la categoria a la qual pertanyin, en les muscleres de la peça superior i en la peça de cap, així com, si s’escau, en el lloc específic que per a altres peces es determini en la normativa d'uniformitat.

  DISTINTIUS DEL CÀRREC

  Els funcionaris de la Policia Nacional que componen la Junta de Govern i els caps superiors de policia, en substitució de les divises corresponents a la seva escala i categoria, portaran les divises distintives del càrrec corresponents als llocs directius que a continuació se citen:

  • Director Adjunt Operatiu.
  • Subdirectors Generals.
  • CComissaris Generals i Caps de Divisió.
  • Caps Superiors de Policia.

  Amb caràcter general, la seva exhibició s'efectuarà en les muscleres de la peça exterior de l'uniforme reglamentari, així com en el lloc específic que per a altres peces es determini en aquesta ordre i en les disposicions de desenvolupament, si s’escau. En l'uniforme de gran gal•la, aquestes divises distintives aniran situades en la bocamàniga de la guerrera.

 • Especialitats

  Totes les Unitats de la Policia Nacional estan especialment preparades per a les funcions que han estat creades. Dins de l'ampli ventall d'activitats que es desenvolupen, existeixen una sèrie d'Unitats molt conegudes pels ciutadans amb característiques molt particulars, especialment preparades per a prestar serveis en situacions i/o condicions complexes.

  • Dependent de la Direcció Adjunta Operativa:
   • Ideograma del Grup Especial d'Operacions
    Grup Especial d'Operacions (G.E.O.) 

    Unitat d'elit de la Policia Nacional, des de 1977 lluita contra el terrorisme i els grups de delinqüència organitzada. Es caracteritzen els seus integrants per tenir una molt especial preparació, una gran capacitat de resolució per a posar fi a situacions especialment crítiques i una vitalitat per a dur a terme altres missions.

  • Dependent de la Comissaria General d'Informació (Lluita Antiterrorista):
   • Ideograma del TEDAX - NRBQ
    T.E.D.A.X. - N.R.B.Q. 

    Unitat pionera creada per la Policia Nacional l'any 1975 amb la missió de neutralitzar, desactivar i intervenir davant artefactes explosius. Avui dia el seu àmbit d'actuació ha crescut i també participen si existeixen elements nuclears, radiològics, biològics o químics. En l'acompliment del seu treball compten amb el suport de robots especialitzats i roba de protecció.

  • Dependent de la Comissaria General de Policia Judicial:
   • Ideograma de la Brigada Central de Recerca Tecnològica
    Brigada Central de Recerca Tecnològica (B.C.I.T.) 

    És la Unitat policial destinada a respondre als reptes que plantegen les noves formes de delinqüència tecnològica (pornografia infantil, estafes i fraus per Internet, fraus en l'ús de les comunicacions, atacs cibernètics, pirateria).

   • Ideograma de la Brigada d'Estupefaents
    Brigada Central d'Estupefaents (B.C.E.) 

    És l'encarregada de combatre el tràfic il•lícit de substàncies estupefaents. Les modernes tècniques informàtiques utilitzades pels grups organitzats, ha fet que la BCE ampliï la seva àrea d'activitat professional a la lluita contra el tràfic de drogues en la xarxa.

   • Logotip Unitat Central d'Atenció a la Família i Dona
    Unitat Central d'Atenció a la Família i Dona 

    Assumeix la recerca i persecució de les infraccions penals en l'àmbit de la violència de gènere, domèstica i tots els delictes sexuals amb independència de la relació entre víctima i autor, igual que la coordinació de l'activitat de protecció de les víctimes de violència de gènere.

  • Seguretat Ciutadana: Unitats Especials i Especialitzades
   • Logotip Unitats d'Intervenció Policial (U.I.P.)
    Unitats d'Intervenció Policial (U.I.P.) 

    Les Unitats d'Intervenció són Òrgans mòbils de seguretat pública amb la missió d'actuar en tot el territori nacional, principalment en els supòsits de prevenció i de perill imminent o de greu alteració de la seguretat ciutadana.

   • Ideograma de la Unitat de Cavalleria
    Unitat de Cavalleria

    Una de les Unitats més antiga de la policia, té una gran capacitat de moviment i intimidació. Participa en dispositius de seguretat de concentració de masses, protecció de personalitats, restabliment de la seguretat ciutadana, vigilància i control d'àrees marginals i zones de difícil accés i actuació en actes protocol-laris.

   • Ideograma de l`Unitat de Guies Canins
    Unitat de Guies Canins

    Les especials característiques dels gossos ensinistrats permeten la seva lluita contra els diversos tipus de delinqüència. Compten amb gossos ensinistrats en les especialitats de: localització d'explosius, cerques de drogues, defensa i acompanyament, rescat, detecció d’accelerants del foc, cerca, localització i recuperació de restes humanes, cerca de bitllets de curs legal.

   • Ideograma de la Brigada Mòbil - Policia en el Transport
    Brigada Mòbil - Policia en el Transport

    La policia en el transport té com a objectius la prevenció dels delictes, l'atenció al viatger i el control de la utilització dels mitjans de transport per delinqüència organitzada, tràfic d'éssers humans, estupefaents, vehicles.... És present en aeroports, tren, vaixell i estacions d'autobús.

   • Ideograma de l`Unitat de Subsòl i Protecció Ambiental
    Unitat de Subsòl i Protecció Ambiental 

    La utilització del subsòl per part dels delinqüents sol comportar una problemàtica afegida a l'activitat policial de superfície, per la qual cosa s'utilitzen les Unitats de Subsòl com a serveis especialitzats, col•laborant activament en la prevenció i recerca d'accions delictives de diversa índole.

   • Ideograma Unitats de Prevenció i Reacció
    Unitats de Prevenció i Reacció 

    En el context de l'ocupació eficient dels recursos pretès pel Pla Estratègic de la Policia Nacional, amb la finalitat de millorar els serveis que la Policia ofereix a la societat i l'objectiu de potenciar la capacitat operativa de les Brigades de Seguretat Ciutadana que per la seva problemàtica policial el requereixen, es despleguen les Unitats de Prevenció i Reacció que el Catàleg de Llocs de treball vigent estableix, per a afrontar, amb garanties d'èxit, els serveis i activitats policials que precisen la implicació d'unitats convenientment ensinistrades, adequadament estructurades i dotades dels mitjans necessaris.

   • Ideograma Seguretat Privada
    Unitats de Seguretat Privada

    Exerceix les funcions de control de les empreses i del personal de seguretat privada, així com totes aquelles que li són atribuïdes en la normativa específica sobre aquesta matèria.

  • Dependent de la Divisió de Coordinació Econòmica i Tècnica:
   • Ideograma Mitjans Aeris
    Mitjans Aeris

    La missió principal del Servei de Mitjans Aeris és donar suport operatiu a la resta de les unitats i serveis de la Policia Nacional i participar en missions humanitàries i d'auxili als ciutadans.

  • Dependent de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres
   • Ideograma UCRIF
    Unitat contra Xarxes d'Immigració i Falsedats Documentals

    La UCRIF Central és l'encarregada de la recerca de les activitats delictives, d'àmbit nacional i transnacional, relacionades amb el tràfic de persones, la immigració irregular i les falsedats documentals.

   • Ideograma BRIC
    Brigada de Resposta a la Immigració Clandestina

    Unitat policial operativa especialitzada en la lluita contra la immigració clandestina i el control de fronteres, reforçant, en moments puntuals, a les unitats territorials, i molt especialment als Postos fronterers, davant situacions de gran demanda dels serveis de transport aeri, marítim i terrestre.

 • Drets de representació de la Policia

  Els membres de la Policia Nacional tenen dret a constituir organitzacions sindicals d'àmbit nacional per a la defensa dels seus interessos professionals, així com el d'afiliar-se a les mateixes i a participar activament en elles en els termes previstos en la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol de Règim de la Policia Nacional.

  L'article 28, de la nostra Constitució diu: “Tots tenen dret a sindicar-se lliurement. La Llei podrà limitar o exceptuar l'exercici d'aquest dret a les Forces o Instituts Armats o als altres Cossos sotmesos a disciplina militar i regularà les peculiaritats del seu exercici per als funcionaris públics....”.

  Els funcionaris de la Policia Nacional només podran afiliar-se a organitzacions sindicals formades exclusivament per Policies Nacionals. Aquestes organitzacions no podran federar-se o confederar-se amb unes altres que, al seu torn, no estiguin integrades exclusivament per membres de la Policia Nacional. No obstant això, podran formar part d'organitzacions internacionals del seu mateix caràcter.

  Les organitzacions sindicals legalment constituïdes tindran dret a formular propostes i elevar informes o dirigir peticions a les Autoritats competents, així com a ostentar la representació dels seus afiliats davant els Òrgans competents de l'Administració Pública.

  Consell de Policia, sota la presidència del Ministre de l'Interior o persones en qui delegui, és l'òrgan col•legiat paritari de participació dels funcionaris de la Policia Nacional i de l'Administració, en la determinació de les seves condicions d'ocupació o de treball i de prestació del servei i mitjà per a la possible solució dels conflictes col•lectius, té les funcions següents:

  • Mediació i conciliació de conflictes col-lectius.
  • Estudi de propostes sobre drets sindicals i de participació.
  • Participació en l'establiment de les condicions de prestació de serveis dels funcionaris (avaluació de l'acompliment, calendari laboral, jornades, vacances, etc.).
  • La participació en la determinació dels criteris sobre autorització de la fixació de la residència dels funcionaris.
  • Formulació de mocions i l'evacuació de consultes en matèries relatives a l'estatut professional accés, carrera, provisió, sistemes de classificació de llocs de treball, plans i instruments de planificació de recursos humans, etc.
  • L'estudi dels criteris generals dels plans i fons per a la formació, la promoció interna i el perfeccionament.
  • L'estudi de les dades relatives al personal que passa a les situacions de segona activitat i jubilació per lesions sofertes en acte de servei i el seu reingrés al servei actiu.
  • Establir els criteris generals d'acció social.
  • Emetre informes en els expedients disciplinaris que s'instrueixin per faltes molt greus contra membres de la Policia Nacional i en tots aquells que s'instrueixin als representants dels sindicats.
  • Emetre informes previs de les disposicions de caràcter general que es pretenguin dictar sobre les matèries de la seva competència i altres que li atribueixi la legislació.

  (Veure articles 94 i 95 de la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, de Règim de la Policia Nacional).

  La composició actual del Consell de Policia respon, respecte a les organitzacions sindicals representatives de la Policia Nacional, al resultat de les eleccions convocades el dia 30 d'abril de 2019, celebrades el 19 de juny de 2019 i els vocals del qual van ser nomenats per Resolució de la Junta Electoral de 28 de juny de 2019.

  El nombre de consellers en representació de la Policia Nacional és de 14, amb la següent distribució per Escales i organitzacions sindicals:

  Escala Superior (1 representant) 1 Vocal (Presentat pel Sindicat Professional de Policia).
  Escala Executiva (2 representants)
  • 1 Vocal (Presentat pel Sindicat Professional de Policia).
  • 1 Vocal (Presentat pel Sindicat Justícia Policial).
  Escala Sotsinspecció (1 representants) 1 Vocal (Presentat pel Sindicat Justícia Policial).
  Escala Bàsica (10 representants)
  • 6 Vocals (Presentats pel Sindicat Justícia Policial).
  • 2 Vocals (Presentats pel Sindicat Unificat de Policia).
  • 1 Vocal (Presentat per la Confederació Espanyola de Policia).
  • 1 Vocal (Presentat per la Unió Federal de Policia).

  La composició dels representants de l'Administració, en número de 16 i en paritat amb la representació dels funcionaris, es va determinar mitjançant, i publicada en l'Orde Ministerial INT/744/2019, de 04 de juliol, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat dilluns, dia 06 de juliol.