Les «DENOMINACIONS I EMBLEMES DE LA POLICIA NACIONAL» són actualment marques registrades des que, al novembre de 2010, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques dependent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme atorgués la concessió dels seus registres conforme a les disposicions establertes en la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, conferint a la Direcció General de la Policia el dret exclusiu sobre les mateixes en el trànsit econòmic (art. 34).

 • Marques registrades

  Les marques registrades per Policia Nacional són els elements que componen la identitat corporativa de la Policia Nacional, que es configuren com mig útil perquè aquesta institució sigui reconeguda i expressi, tant la seva personalitat com la forma en què vol ser percebuda pel públic. És per aquest motiu que l'ús d'aquests elements es troba regulat per llei i la seva concessió és irremeiable objecte d'estudi per la pròpia institució policial, sense ànim d'obstaculitzar o limitar la legítima activitat mercantil.

  A continuació, s'indiquen les marques registrades, segons els «títols de registre de marca» concedits per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, de les quals pot fer ús qualsevol persona física o jurídica, nacional o comunitària, que es trobi al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i en tant no concorri en la seva persona prohibició de contractar, d'acord amb el que es disposa en el Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 • Condicions generals d'ús

  En el moment en què una persona física o jurídica tingui la intenció de crear, dissenyar, fabricar o comercialitzar algun producte que compti amb la incorporació de les marques anteriorment indicades, ha de sol·licitar prèviament l'autorització d'ús que li serà concedida, mitjançant la corresponent notificació, perfeccionant el negoci jurídic i, per tant, quedant obligat al compliment de les presents condicions generals d'ús.

  L'autorització d'ús és intransferible, no exclusiva, temporal i gratuïta i es confereix solament per als fins i productes que figurin en el formulari de sol·licitud, quedant condicionada a la informació que es proporcioni a la Direcció General de la Policia, per la qual cosa en cas de falsedat de les dades aportades serà revocada.

  Al seu torn, és una cessió gratuïta, per la qual cosa no s'obté lucre econòmic i no es participa en el procés de creació, ideació, producció, fabricació o comercialització dels béns o serveis.

  Escuts en uniforme de policia
 • Autorització/renovació d'ús

  Passa sol·licitar l'autorització o renovació d'ús de les marques registrades per la Policia Nacional, s'han de seguir els següents passos:

  • Pas 1
  • Pas 2
  • Pas 3
   • Descàrrega i emplenament de la Declaració responsable de les persones sol·licitants de l'autorització o renovació d'ús de les marques registrades propietat de la Policia Nacional, on figuri el compromís de compliment del que es disposa en els dos documents anteriors i en la normativa actual sobre els productes a fabricar o comercialitzar.

    HFaci clic aquí per a descarregar el document de la DECLARACIÓ RESPONSABLE

  • Pas 4
   • Tots aquests documents emplenats i signats (signatura electrònica), hauran de remetre's a l'Oficina de Marca de Policia Nacional de la Subdirecció General del Gabinet Tècnic a través de l'adreça de correu electrònic: marcapolicia@policia.es

    Junto a aquests documents hauran d'aportar-se els documents obligatoris que figuren en el formulari de sol·licitud.

    Qualsevol dubte que pugui sorgir relacionada amb aquest procediment podrà ser consultada via telefònica 915.322.32.07 o per escrit a l'adreça d'email facilitada anteriorment.

    La Direcció General de la Policia podrà sol·licitar qualsevol tipus de documentació que estimi necessària per a valorar la conveniència o no de l'autorització d'ús.

 • Procediment de tramitació

  Persona treballant en un portàtil

  L'Oficina de Marca de Policia Nacional de la Direcció General de la Policia, les dades de contacte de la qual s'han assenyalat anteriorment, és l'òrgan responsable de la recepció de la sol·licitud, tramitació, proposta de resolució i notificació posterior del sentit de la resolució a la persona sol·licitant.

  La resolució serà dictada, en última instància, pel titular de la Subdirecció General del Gabinet Tècnic de la Policia Nacional, en el termini d'un mes. La seva tramitació estarà subjecta al que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 • Prohibicions d'ús

  • Atès que l'autorització d'ús és intransferible, queda terminantment prohibida la cessió de l'ús a tercers.
  • La persona autoritzada no podrà emprar cap llegenda o consigna que faci creure al públic en general que els seus productes són ideats, dissenyats, fabricats o comercialitzats amb base en la preexistència d'una relació amb la Direcció General de la Policia de caràcter mercantil, de patrocini o, en general, de qualsevol altra classe que doni a entendre un afavoriment a la persona autoritzada.
  • Respecte a les publicacions, no està permès l'ús d'expressions que puguin fer pensar que la Policia Nacional ha creat o participat en la creació de continguts de tipus editorial o que subscriu les opinions que allí són abocades.
  • No s'autoritza la manipulació, imitació, distorsió o alteració de la marca per a la qual s'hagi concedit l'autorització d'ús. En el mateix sentit, no està permès l'ús de marques, logotips, eslògans o dissenys similars que puguin confondre's amb les marques registrades per la Direcció General de la Policia.
  • A l'efecte d'evitar la confusió amb la pàgina web de la Direcció General de la Policia, no es permet l'ús de la marca com a element principal d'una pàgina web o de qualsevol altra manera que pugui generar confusió.
  • No està permès l'ús de les marques en publicacions, pàgines web, objectes o productes que continguin material pornogràfic, contingut violent o que comporti mofa o burla o que fos discriminatori, així com les que promoguin el joc o incloguin alguna orientació política o sindical. Tampoc es permet el seu ús en aquelles pàgines els continguts de les quals faltin al decòrum propi o suposin un desprestigi de la institució policial.
  • Queda terminantment prohibit l'ús de les marques registrades en aquelles publicacions que, a través dels seus continguts, violin les prescripcions contingudes en la llei.
  • No està permès incorporar elements de les marques de Policia Nacional en el nom de productes, serveis, marques, logotips, empreses, ni en noms comercials.
  • No s'autoritza el registre de cap domini en Internet utilitzant les marques registrades per la Direcció General de la Policia.
  • En cap cas s'autoritza la reproducció de la Placa-emblema de Policia Nacional.
  • Atès que la Policia Nacional és una institució d'àmbit estatal, no s'autoritza la utilització de les seves marques fora d'Espanya, excepte expressa autorització i per a fins concrets.
 • Renovació de l'ús de la marca

  L'ús de les marques registrades de Policia Nacional es concedeixen per un any, per la qual cosa abans que expiri aquest període la persona interessada haurà de sol·licitar per escrit la renovació de l'autorització en les mateixes condicions que li van ser concedides en el seu moment, utilitzant per a això el formulari de sol·licitud de renovació de l'autorització d'ús així com el document de declaració responsable que es troba disponible en aquesta pàgina.