Dereitos do cidadán no rexistro electrónico

Información adicional sobre protección de datos no rexistro electrónico de acceso á policía nacional

Este tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento: Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Responsable do tratamento

Secretaría Xeral do Gabinete Técnico da Policía Nacional. Secretaría do Estado de Seguridade. Ministerio do Interior.
C/ Rafael Calvo, 33, 28010, Madrid.

Delegado de protección de datos

Área Xurídica do Gabinete Técnico da Policía Nacional. Secretaría do Estado de Seguridade. Ministerio do Interior.
C/ Rafael Calvo, 33, 28010, Madrid. Correo: policianacional.dpd@policia.es

Finalidade do tratamento

A comunicación do interesado recíbese, rexistra e dáse traslado ao órgano competente para a súa tramitación.

Interesados

Cidadáns e empresas.

Destinatarios

Sector Público.

Transferencias internacionais

Están previstas cando da solicitude despréndase a necesidade da Administración, en cumprimento da lexislación vixente, de trasladar os datos achegados polo interesado a un terceiro estado ou organismo internacional, procedéndose neses supostos conforme ao disposto tanto no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e á posibilidade da súa libre circulación, como na Directiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais por parte das autoridades competentes para fins de prevención, investigación, detección ou axuizamento de infraccións penais ou de execución de sancións penais.

Prazo de conservación

A información conservarase durante un prazo de cinco anos excepto aquelas comunicacións de cuxo contido poidan derivarse consecuencias xurídico penais que se manterán durante o tempo no que se desenvolva a investigación e proceso xudicial no seu caso, así como o período de tempo de prescrición das posibles responsabilidades criminais e de cancelación dos antecedentes policiais e penais.

Medidas técnicas e organizativas de seguridade

De xeito xenérico, as determinadas polo Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica, e concretamente, as dispostas pola Orde INT/424/2019, do 10 de abril, pola que se aproba a política de seguridade da información no ámbito da administración electrónica do Ministerio do Interior e as directrices xerais en materia de seguridade da información para a difusión de resultados provisionais en procesos electorais.

Como exercer os teus dereitos

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos cando procedan ante o Delegado de Protección da Policía Nacional, rúa Rafael Calvo, 33, 28010, Madrid, a través do correo:

policianacional.dpd@policia.es. Tamén pode dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos, rúa Jorge Juan, 6, 28001 de Madrid ou á dirección de correo electrónico dpd@agpd.es