Oposicions i convocatòries

Facultatius i Técnicos

 • Places: 37 places de facultatius i 60 de tècnics
 • Estat: Finalitzat

 • Plazo per presentar la sol·licitud:
  • En el termini de quinze dies hàbils a explicar des del següent al de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» de la present Resolució
  • Model oficial d'instància que es reprodueix en l'annex III de la present convocatòria, emplenant-se a través de la pàgina web de la Direcció general de la Policia (https://www.policia.es), en el camp «Processos Selectius CNP».

  • Per ser admesos a la pràctica de les proves selectives serà necessari reunir, abans que acabi el termini d'admissió de sol·licituds, els següents requisits:
   • Ser funcionari de carrera de qualsevol de les Administracions Públiques
   • Estar en possessió dels títols dels subgrups A1 o A2, al fet que es refereix l'article 76 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, de les especialitats que se citen en els annexos I i II, respectivament, de la present Resolució.

  • DNI
   Data naixement
   Obre nova finestra

Contactar amb l'Àrea de Processos Selectius

 • Seu de la Divisió de Formació i Perfeccionament: Avinguda Pío XII, 50 - Madrid
 • Horaris d'Atenció al Públic: De 9’00 a 14’00 hores
 • E-mail:Informació sobre els PROCESSOS D'INGRÉS – OPOSICIONS
 • Telèfon d'Atenció al Públic: 91.322.76.00 /12