Oposicions i convocatòries

Escala Executiva Policia Nacional

 • La formalització d'instàncies es realitza a través de la Seu Electrònica de la Policia Nacional.
  Anar a la Seu Electrònica
  La INSCRIPCIÓ romandrà oberta només durant el termini de presentació d'instàncies que estableix l'oportuna convocatòria. No es poden formalitzar les instàncies fora d'aquest termini. Les convocatòries es publiquen en el Butlletí Oficial de l'Estat (www.boe.es Obre nova finestra. Enllaç extern.) solen ser publicades en el segon trimestre de l'any, tant la categoria de Policia com la categoria d'Inspector.

 • Generals
  • Segons la legislació vigent Reial decret 614/1995, de 21 d'abril, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat nombre 118, de 18 de maig, que regula els processos selectius d'Ingreso en la Policia Nacional, i d'acord amb la Llei Orgànica 9/2015, de 28 de juliol, de Règim de Personal de la Policia Nacional, per poder ser admès a la pràctica de les proves selectives als aspirants a POLICIA serà necessari reunir, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:
   • Tenir la nacionalitat espanyola.
   • Tenir compliments 18 anys d'edat i no excedir de l'edat màxima de jubilació.
   • No haver estat condemnat per delicte dolso, ni separat del servei de l'Estat, de l'Administració Autonòmica, Local o Institucional, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
   • No trobar-se inclòs en cap de les causes d'exclusió física o psíquica que impedeixin o menyscabin la capacitat funcional o operativa necessària per a l'acompliment de les tasques pròpies de la Policia Nacional que venen establertes en l'Annex III d'aquesta convocatòria.
   • Compromís de portar armes i, si escau, arribar a utilitzar-les, que es prestarà a través de declaració del sol·licitant.
   • Tenir una alçada mínima d'1,65 metros els homes i 1,60 les dones.
   • Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.
  • Els interessats a optar a les places reservades a militars professionals de tropa i marinería, a més dels requisits anteriorment esmentats, hauran de reunir i acreditar, el de portar cinc anys de servei com a tals a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies. La no acreditació d'aquest requisit en el termini esmentat comportarà l'adscripció a les places de torn lliure.
  • La fase d'oposició constarà de les següents proves de caràcter eliminatori: aptitud física, coneixements, reconeixement mèdic, entrevista personal i psicotécnica.
  • Els opositors que superin les anteriors proves selectives s'incorporaran a l'Escola Nacional de Policia (Àvila), on iniciaran el seu procés formatiu, integrant-se en el pla de carrera de la Policia Nacional.
 • Específics
  Estar en possessió del títol universitari oficial de Grau.
  • Els títols universitaris oficials obtinguts conforme a plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, mantindran tots els seus efectes acadèmics a l'efecte de l'ingrés i la promoció en la Policia Nacional.
 • Comprovació dels requisits durant el procés.
  Si en algun moment del procediment es tingués coneixement que qualsevol dels aspirants no posseeix algun dels requisits exigits per la present convocatòria, el Tribunal, des de la publicació de la llista definitiva d'admesos fins a la conclusió de la fase d'oposició, o la Divisió de Formació i Perfeccionamiento, durant la resta del procés selectiu, prèvia audiència de l'interessat, acordaran la seva exclusió, comunicant a aquest Centre directiu, si escau, les inexactituds o falsedats que hagués pogut cometre.
  Li recomanem consulti les bases de l'oportuna convocatòria, que es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat.

 • Talla
  Alçada mínima d'1,65 metros els homes i 1,60 les dones.
 • Obesitat o primesa
  Obesitat o primesa manifestes que dificultin o incapacitin per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.
 • Exclusions circumstancials
  • Enfermedades o lesions agudes, actives al moment del reconeixement, que puguin produir seqüeles capaces de dificultar o impedir el desenvolupament de les funcions policials.
  • En aquests casos, el Tribunal Mèdic podrà fixar un nou termini per comprovar l'estat de salut de l'aspirant, al final del com els Serveis de Sanitat de la Policia Nacional certificaran si han desaparegut els motius de l'exclusió circumstancial.
 • Exclusions definitives
  • Ull i visió.
   • Agudesa visual sense correcció inferior als dos terços de la visió normal en tots dos ulls.
   • Queratomía radial.
   • Despreniment de retina.
   • Estrabisme.
   • Hemianopsias
   • Discromatopsias.
   • Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer del Tribunal Mèdic, dificulti de manera important l'agudesa visual.
  • Oído i Audicción.
   Agudesa auditiva que suposi una perduda entre 1.000 i 3.000 hertzios a 35 decibels o de 4.000 hertzios a 45 decibels.
 • Altres exclusions
  • Aparato locomotor: Alteracions de l'aparell locomotor que limitin o dificultin el desenvolupament de la funció policial, o que puguin agreujar-se, segons el parer del Tribunal Mèdic, amb l'acompliment del lloc de treball. (Patologia òssia d'extremitats, retraccions o limitacions funcionals de causa muscular o articular, defectes de columna vertebral i altres processos ossis, musculars i articulessis).
  • Aparell digestiu: Ulcera gastro-duodenal i qualsevol altre procés digestiu que, segons el parer del Tribunal Mèdic, dificulti l'acompliment del lloc de treball.
  • Aparell cardiovascular: Hipertensió arterial de qualsevol causa, no havent de sobrepassar les xifres en repòs els 145 mm/Hg en pressió sistólica, i els 90 mm/Hg en pressió diastólica; varices o insuficiència venosa perifèrica, així com qualsevol altra patologia o lesió cardiovascular que, segons el parer del Tribunal Mèdic, pugui limitar l'acompliment del lloc de treball.
  • Aparell respiratori: L'asma bronquial, la broncopatía crònica obstructiva, el neumotórax espontani (en més d'una ocasió), la tuberculosi pulmonar activa i altres processos de l'aparell respiratori que dificultin el desenvolupament de la funció policial.
  • Sistema nerviós: Epilèpsia, depressió, jaquecas, tremolor de qualsevol causa, alcoholisme, toxicomanies i altres processos patològics que dificultin el desenvolupament de la funció policial.
  • Piel i faneras: Psoriasi, èczema, cicatrius que produeixin limitació funcional i altres processos patològics que dificultin o limitin el desenvolupament de la funció policial.
  • Altres processos patològics: Diabetes, malalties transmissibles en activitat, malalties de transmissió sexual, malalties immunològiques sistèmiques, intoxicacions cròniques, hemopatías greus, malformacions congènites, psicosis i qualsevol altre procés patològic que, segons el parer del Tribunal Mèdic limiti o incapaciti per a l'exercici de la funció policial.

Documents de suport

Per a general coneixement, s'adjunta un vídeo demostratiu de la correcta execució de les proves físiques, significant-se que no està permès, en el segon exercici, l'ús de guants ni de magnesi o qualsevol altra substància similar.

Durada 1:07 minuts

Contactar amb l'Àrea de Processos Selectius

 • Seu de la Divisió de Formació i Perfeccionamiento: Avinguda Pío XII, 50 - Madrid
 • Horaris d'Atenció al Públic: De 9’00 a 14’00 hores
 • E-mail:Informació sobre els PROCESSOS D'INGRÉS – OPOSICIONS
 • Telèfon d'Atenció al Públic: 91.322.76.00 /12